MIME 搜尋

出自 新化國中wiki平台
前往: 導覽搜尋

本頁面可搜尋檔案的 MIME 類型。 輸入格式:內容類型/子類型 或 內容類型/*,如 image/jpeg

以下顯示從第 1 筆至第 8 筆中的 8 筆結果:

檢視 (前 50 筆 | 後 50 筆) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (下載) 台南縣國中小學教師九十八年度自製教學媒體競賽 附件.odt . . 0 × 0 . . 32 KB . . Wikiadmin . . 2009年4月8日 (三) 14:16
  2. (下載) 2009八年級電腦課程計畫.odt . . 0 × 0 . . 22 KB . . Mingguey . . 2009年7月9日 (四) 11:18
  3. (下載) 新化國中教師借用電腦教室注意事項.odt . . 0 × 0 . . 31 KB . . Mingguey . . 2009年7月21日 (二) 15:22
  4. (下載) 新化國中電腦教室使用紀錄簿.odt . . 0 × 0 . . 24 KB . . Mingguey . . 2009年7月21日 (二) 15:22
  5. (下載) 預試現場記錄表.odt . . 0 × 0 . . 13 KB . . Mingguey . . 2009年10月16日 (五) 21:48
  6. (下載) 新化國中校園綠美化實施計畫.odt . . 0 × 0 . . 2.72 MB . . Willieyen . . 2011年4月21日 (四) 11:15
  7. (下載) 作業抽查步驟(學藝股長工作).odt . . 0 × 0 . . 22 KB . . Where329 . . 2012年3月14日 (三) 21:57
  8. (下載) 新化國中資安管理辦法201305.odt . . 0 × 0 . . 121 KB . . Mingguey . . 2013年5月20日 (一) 12:07

檢視 (前 50 筆 | 後 50 筆) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)